آموزش دانسته ها در مورد ارتودنسی به شکلی مدون و مبتنی بر شواهد هدف مقالات این قسمت است.
در این قسمت تجربیات شخصی دکتر گوگانی در مورد چگونگی ارایه خدمات بهتر در حیطه ارتودنسی ارایه می شود.دسترسی به مطالب این قسمت محدود به عزیزانی است که به عنوان همکار شناخته شده و دسترسی آن ها به “همکار” ارتقاء یافته باشد تا بعد از ورود نام کاربری خود بتوانند به این مطالب دسترسی یابند!
دندانپزشکان و متخصصین در دندانپزشکی و یا دانشجویان و دستیاران تخصصی (رزیدنت) رشته های مزتبط با ارتودنسی همه از این مطالب سود خواهند برد