هیچ دکتری نیست که همیشه در درمان موفق بوده باشد!
همواره درصدی از درمان ها ممکن است به نتیجه مطلوب نرسند!
در این بین مهم این است که درصد شکست ها در مطب حداقل باشد!
نتایج کمتر از استاندارد دلایل مختلفی می توانند داشته باشند:
عمدتا همکاری و همراهی کم بیمار در رعایت دستورات و نکات مهم علت این حالت است.
توجه داشته باشید که:گاهی درمان بیماران که در این آلبوم می بینید با استاندارد های جمعی و عمومی ممکن است قابل قبول هم باشد (حتی برخی فکر می کنند ارتودنسی یعنی همین!)
ولی ما این کیفیت را قبول نداریم و دوست تر داشتیم نتایج بهتری حاصل می شد!