هدف از نشر این آلبوم اشاره به کمکی هست که تکنولوژی و کامپیوتر به ارتودنسی می کند.
تکنولوژی هم در مرحله تشخیص و طرح ریزی درمان و هم در مرحله اجرا و انجام درمان می تواند کمک کننده باشد.
در کلینیک ما هر آنچه که در کشور ایران برای ارایه خدمت بهتر ارتودنسی به شما قابل اجرا باشد به شما پیش نهاد می شود و در صورت انتخاب شما قابل ارایه است.
ما کلینیکی مدرن از نظر زیر ساخت ها بنیان گذاشته ایم، از نظر خدمات هم توان ارایه بهترین ها را داریم!