این آلبوم  ثبات نتایج درمان ارتودنسی در گذر زمان را نشان می دهد و شما می توانید تصاویری را ببینید که اغلب بالای یک سال بعد از درمان گرفته شده اند و حاکی از نتایج باثبات ارتودنسی می باشند!
اگر تشخیص مشکل بیمار دقیق باشد و درمان درستی طراحی و اجرا شود و بیمار هم در قبول و استفاده از ریتینر تعهد و همکاری درست داشته باشد؛ثابت ماندن نتایج درمان ارتودنسی کاملا قابل انتظار خواهد بود!به عبارت دیگر در اغلب بیماران حقظ نتایج درمان با استفاده درست از ریتینر کاملا عملی است.در این بین موارد استثناء نادرند.در این بین بیمارانی هم هستند که حتی از ریتینر ساخته شده استفاده هم نکرده اند! ولی خوش شانس بوده اند! گرچه ما هرگز روی شانس حساب باز نمی کنیم!
 
 
به تصاویر اگر دقت کنید اغلب زمان تهیه تصاویر ثبت شده است!