برخی اعتقاد دارند طی ارتودنسی لبخند فرد زشت و غیر قابل تحمل می شود!نه!!! اینطور ها هم نیست!  :)نه تنها خود این لبخند ویژگی خاصی در دوران زندگی فرد است، بلکه نشانی از توجه فرد و یا خانواده وی به زیبایی دندان ها است!