برخی بیماران ترجیح میدهند بعد از ارتودنسی، بلیچینگ هم انجام دهند تا باسفیدتر شدن دندانها، زیبایی ردیف شدن دندان ها بیشتر جلوه كند.مراحل این كار در این آلبوم ارایه شده است.در صورت نیاز این مراحل تكرار می شود تا سفیدتر شدن بیشتر شود.