در این قسمت فرم های اطلاعاتی بیماران ذخیره می شوند.
فرم هایی که شامل دستورالعمل های تخصصی و یا نامه های ارجاع می باشند.
همینطور اخطاریه ها و …