در این گالری تصاویر بیمارانی را می بینید که با سیستم دیمون به خوبی درمان شده اند!
چه با سیستم دیمون با براکت های فلزی و چه با سیستم دیمون با براکت های همرنگ دندان!
در این بین هم مواردی را خواهید دید که با سیستم دیمون از کشیدن دندان نجات پیدا کرده اند و هم مواردی که با وجود نیاز به کشیدن دندان، برای بهره وری از سایر مزایا سیستم دیمون را انتخاب کرده اند!