در این آلبوم تصاویر مرتبط با نحوه رعایت صحیح بهداشت حین درمان ارتودنسی ارایه می شود.نیز تصاویری مرتبط با عوارض عدم رعایت بهداشت (که گاه به اشتباه عزیزان آن را عوارض ارتودنسی معرفی می کنند در حالیکه ارتودنسی باعث این مشکلات نیست! عدم رعایت بهداشت حین ارتودنسی عامل آن ها است!)