با توجه به نکات زیر همگی؛ حتی عزیزانی که درحال ارتودنسی نیستند،از حفظ سلامت دندان ها اطمینان خواهند داشت.