دراین بخش خواهید دید که چه مشکلاتی برای درمان نیاز به ارتودنسی دارند. فراموش نکنیم که نیاز به ارتودنسی یک نیاز حیاتی نیست. درواقع اغلب مشکلاتی که بابت آن ها ارتودنسی انجام می شود مساله ای نیستند که سلامت فرد را تهدید کنند و نیاز به ارتودنسی فوری یا اجباری داشته باشند. اگر چه در بسیاری از موارد ارتودنسی واقعا تاثیر مثبت بر کیفیت زندگی افراد می گذارد و انجام دادن اش بسیار مفید است.

در این بخش با مواردی که نیاز به ارتودنسی را ایجاد می کند آشنا می شوید و البته قبل از آن به شما خواهیم گفت که حالت مطلوب چگونه است تا متوجه شوید چه انحرافی از وضعیت نرمال سبب نیاز به ارتودنسی می شود!

شناخت وضعیت نرمال از این نظر مهم است که :

1- اگر بدانید وضعیت نرمال و مناسب چیست می توانید وضعیت موجود را با آن مقایسه کنید و متوجه شوید که مشکل در چه حد است

2-وضعیت نرمال یک حد مشخص نیست بکله یک طیف است که مادامیکه از طیف فاصله زیادی گرفته نشده، هنوز می توان وضعیت را نرمال در نش گرفت