مطالبی که در این بخش ارائه میشود دلنوشته ها و دغدغه های ذهنی صاحب وب سایت است. بسیاری از این دلنوشته ها به هدف تقدیر و تشکر یا انتقاد و شکایت بوده اند. اما هرچه هست همه نظرات شخصی نویسنده بوده و به حکم اصل “انسان حتمی الخطا ست”، عاری از خطا نیستند. هرگز قصد توهیم و تحقیر کسی نبوده و در بدترین انتقاد ها هم صرفا طرز فکر ها و منش ها هدف نقد بوده و نه شخصیت انسان ها. زیرا که اعتقاد دارم  بد  و غلط و ناصحیح و ناصواب بودن عقاید و نظرات دلیل بد بودن و معیوب بودن شخصیت صاحب نظر و عقیده نیست. این را در مورد خودم هم ساری و جاری می دانم. بنابراین هر انتقادی در این دلنوشته ها دیده می شود هرقدر هم تند باشد بدی و ناصواب بودن عقاید را هدف گرفته است و نه افراد را پس به هیچ وجد نمی توان توهین به شخصیت و حرمت “فرد” تلقی شود.