در این بخش کلیاتی در باره ارتودنسی آموزش داده خواهد شد که برای عموم مناسب است.
به عبارتی اغلب مطالبی که قبل از آغاز ارتودنسی دانستن آن لازم است ارایه می شود!

همه کسانی که از سایت بازدید می کنند به این بخش دسترسی خواهند داشت و نیازی به ثبت نام نمی باشد.
توجه داشته باشید که در این سایت هدف ما ارایه مطالب تئوری نیست!
در این سایت هدف ما بیشتر ارایه راهکار های عملی برای رسیدن به یک درمان مطلوب است!
همانطور که در درمان عملی هم همین هدف برای ما مقصود است!