در این آلبوم نمونه ای از درمان های نامناسبی که توسط برخی از همکاران به بیماران ارایه شده است خدمت شما نشان داده می شود.
*توضیح مهم* اینکه گاه همکاری نامناسب بیمار است که مسبب این مشکلات شده است و نه کار درمانگر ! تفکیک مناسب این موارد لازمه بررسی دقیق و گذشته نگر است.
بنابراین هدف از این تصاویر متهم یا محکوم کردن یک همکار نیست بلکه هدف بررسی مشکلاتی است که گاه صرفا بر اثر ناهماهنگی بیمار-درمانگر-شخص ثالث پیش می آید.