جراحی فک برای چه کسانی توصیه می شود؟ ترتیب مراحل چیست؟

در این مقاله درمورد نیاز به جراحی فک صحبت می کنیم و اینکه آیا راه دیگری برای درمان این افراد هست یا نه؟ ترتیب مراحل کاردرمان ارتوگناتیک هم بیان خواهد شد.