سوم خرداد، آزادسازی خرمشهر

آزادسازی خرمشهر حماسه ای بود که با فداکاری ها، ایثار ها و همدلی ها عملی شد.

این نوشته و نما آهنگ به بهانه این حماسه تقدیم می شود: