یکی از زمینه های کاری در تخصص ارتودنسی هدایت رشد اسکلت و صورت یا هدایت رویش دندان ها است.به این ترتیب که متخصص بر اساس علم خود برآوردی از وضع فعلی انجام می دهد و پبش بینی از آینده برای وی مفدور می شودو آنگاه با همکاری بیمار/والدین تلاش می کند مسیری در برابر بیمار ایجاد کند که رشد/رویش در وی جهت مطلوب بر هدایت شود.این آلبوم به چنین مواردی اختصاص دارد…