ابن آلبوم اختصاص دارد به کارهای زیبایی که ما از دیگر همکاران میبینیم و گاه وقت کافی برا تصویر برداری از آن داشته ایم یا از فضای اینترنت آن را برداشته ایم!