مطالبی که در این بخش ارائه میشود دلنویسه های از دغدغه های آقای دکتر گوگانی است.